• Danh bạ các nhà phân phối và bán lẻ giầy dép Hoa Kỳ

    3/4/2008 2:36:00 PM

    Trang web của Hiệp hội các nhà phân phối và bán lẻ giầy dép Hoa Kỳ cung cấp tên và địa chỉ liên lạc của các nhà phân phối và bán lẻ giầy dép Hoa Kỳ.

    Bạn có thể truy cập vào địa chỉ http://www.fdra.org/member_orgs.html để lấy thông tin liên lạc của các nhà phân phối và bán lẻ giầy dép Hoa Kỳ thuộc Hiệp hội các nhà phân phối và bán lẻ giầy dép của Hoa Kỳ (Footwear Distributors and Retailers of America).

  • Bộ Công Thương
  • Cục Xúc Tiến Thương Mại
  • Phòng thương mại Việt Nam
  • Vietnam Value